طراحی سیستم های فتوولتاییک

سيستمهاي فتوولتاييك داراي اجزاي مختلفي مانند: مبدل، آرايههاي خورشيدي، بـاتري و غيـره هسـتند كـه در دو حالت متصل به شبكه و يا جدا از شبكه كار ميكنند. طراحي سيسـتم فتوولتاييـك شـامل انتخـاب مـاژول فتوولتاييـك، تعيين تعداد ماژول موردنياز، تعيين نحوه چيدمان ماژولها به منظور تشكيل آرايه فتوولتاييك، انتخـاب ظرفيـت مبـدل، تعيين مشخصات سيستم ذخيره (در صورت نياز) و تعيين مشخصات ساير اجزاي جانبي سيستم فتوولتاييـك مـيباشـد، كليه مراحل مذكور به منظور دستيابي به هدف تعيينشده طراحي انجام ميگيرد. بنابراين براي شروع طراحي بايد ابتـدا هدف و منظور از طراحي سيستم فتوولتاييك تعيين گردد. براي طراحي سيسـتمهـاي فتوولتاييـك مسـتقل از شـبكه و متصل به شبكه ميتوان اهداف و معيارهاي مختلـف تعيـين نمـود.

بطور كلي براي طراحي سيستم فتوولتاييك بايد اصول اوليه زير نظر گرفته شود 

سيستم فتوولتاييكي كه طراحي ميشود بايد انتظارات مصرفكنندگان را برآورده نمايد. ايـن انتظـارات معمـولاً شامل كاهش هزينههاي ماهيانه برق، فوايد زيستمحيطي، ذخيره انـرژي و غيـره مـيشـود. همچنـين، ابعـاد و جهتگيري آرايه هاي فتوولتاييك بايد به گونهاي انتخاب و تنظيم شوند كه بتوانند ميـزان انـرژي مـورد نظـر را تأمين كنند

. § لازم است اطمينان حاصل شودكه پشتبام و يا ديگر مكانهاي نصب تجهيزات فتوولتاييك، توانايي تحمـل وزن پانلها و تجهيزات مربوطه را دارد

. § براي تمام تجهيزات مورد استفاده در فضاي باز، بايد مواد مقاوم در برابر نور خورشيد و هوا مورد استفاده قرار گيرد

. § پانلها بايد در مكاني نصب شوند كه ميزان سايه ايجادشده به وسيله تجهيـزات مجـاور، شـاخ و بـرگ درختـان، لولهها و غيره به كمترين ميزان خود برسد

. § سيستم بايد به گونهاي طراحي شود كه با مقررات ساختمان و تأسيسات الكتريكي آن مطابقت داشته باشد.

سيستم بايد به گونهاي طراحي شود كه تلفات انرژي در سيمها، فيوزها، سـوئيچهـا و غيـره بـه كمتـرين مقـدار برسد.

 § چنانچه باتري در سيستم مورد استفاده قرار مي گيرد، بايد باتريهاي مناسب در نظر گرفته شود.

 § طراحي بايد به گونهاي باشد كه نياز اتصالات بين شبكه محلي را برآورده نمايد. علاوه بر اصول اوليه فوق، لازم است پيش از شروع طراحي سيستم فتوولتاييـك، بررسـي و مطالعـه در زمينـه محـل بكارگيري سيستم فتوولتاييك انجام گردد. براي اين منظور بايد طراح خبره محل مورد نظر را مورد بازديـد قـرار دهـد و موارد زير را بررسي و تعيين نمايد

: .1 ارزيابي ايمني حرفهاي و سلامتي كار در حين كاركردن در محل مورد نظر.

.2 ارزيابي ميزان دسترسي به نور خورشيد در محل مورد نظر.

.3 تعيين زاويه تابش و جهتگيري محلي كه آرايههاي فتوولتاييك بر روي آن نصب ميشوند.

.4 بررسي فضاي نصب آرايه ها و امكان نصب آرايه ها بر روي و تعيين كليات نحوه نصب آرايه ها.

.5 تعيين محل نصب مبدل.

 .6 تعيين نحوه سيم كشي.

 .7 بررسي لزوم نمايشگرهاي كنترل كننده پانل و محل نصب آن.

 

 

 

تماس با ما

 

آدرس دفتر تهران :

بزرگراه اشرفی اصفهانی - بالاتر از نیایش - نبش کوچه شهید فلاحی - پلاک 487 - طبقه سوم واحد 8

تلفن تماس : 44829702-021

شماره همراه : 09021608686

 

آدرس کارگاه :

 شیراز - شهرک بزرگ صنعتی

شماره همراه : 09171920027 - 09398855272

 

 

 درباره ما

شرکت مهد انرژی هور ایرانیان ماهان فعالیت و تحقیقات خود را در حوزه ی انرژی های خورشیدی از سال 1391 توسط گروهی از مهندسین فارغ التحصیل دانشگاه شهید باهنر کرمان آغاز کرد. این شرکت با هدف ارائه خدمات در زمینه نیروگاههای خورشیدی شامل مشاوره ، طراحی ، تولید ، اجرا و نظارت بر اجرای نیروگاههای خورشیدی در سال 1396 تاسیس گردید.

شرکت ما  با در اختیار داشتن  مهندسین و تکنسین های باتجربه و مسلط به دانش مهندسی و نرم افزاری و با در اختیار داشتن تجهیزات و ماشین الات این صنعت اقدام به طراحی و تولید انواع استراکچرهای نیروگاههای خورشیدی نموده است. 

نقشه ما

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید